Algemene Voorwaarden UseSpace (2023)

Artikel 1: DEFINITIES
Deelnemer: een maatschappelijke organisatie aan wie UseSpace Ondersteuning biedt en de wederpartij van UseSpace is bij de Samenwerking. De deelnemer verricht enkel activiteiten van maatschappelijke aard en heeft geen commercieel doel.
De Samenwerking: de overeenkomst tussen UseSpace en de Deelnemer op grond waarvan de Deelnemer de Ondersteuning door UseSpace ontvangt.
Match: het succesvol koppelen van de Deelnemer aan een bij UseSpace aangesloten ruimteaanbieder, zoals overeen wordt gekomen in een aparte offerte.
Ondersteuning: de uitvoering van al dan niet ondersteunende en begeleidende werkzaamheden voor ruimtegebruik – inclusief een verlenging, wijziging of aanvulling daarvan – waarbij UseSpace zich verbindt diensten te verrichten ten behoeve van een Deelnemer.
Opdrachtbevestiging: het door Partijen schriftelijk akkoord bevonden document waarin de Samenwerking is vastgelegd en de Ondersteuning is gespecificeerd.
Partijen: de Deelnemer samen met UseSpace.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op elke Samenwerking.
Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID
(1) De Voorwaarden zijn van toepassing op elke Samenwerking en op iedere vorm van Ondersteuning en alle (overige) afspraken tussen Partijen en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
(2) Indien de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn de Voorwaarden tevens van toepassing op nieuwe vormen van Ondersteuning, orders, opdrachtbevestigingen en offertes tussen Partijen en op alle eventueel daaruit voortvloeiende (buiten)contractuele rechtsverhoudingen tussen Partijen de rechtsverhouding uit hoofde van onrechtmatige daad.
(3) De toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden of bedingen van Deelnemer dan wel van een andere partij met wie Deelnemer in het kader van de Ondersteuning samenwerkt, wordt door UseSpace uitdrukkelijk van de hand gewezen.
(4) Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
(5) Bij het aangaan van de Samenwerking door de Deelnemer, vervallen alle eventueel eerder door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken in het kader van de Ondersteuning.
Artikel 3: TOTSTANDKOMING EN OMVANG OPDRACHT
(1) Indien een Deelnemer een Samenwerking met UseSpace wenst aan te gaan, dan dient de Deelnemer daarvoor een aanvraag in bij UseSpace via het aanmeldformulier op de website van UseSpace.
(2) De Samenwerking komt tot stand op het moment dat de Deelnemer de aanmeldbevestiging ontvangt.
(3) Bij het sturen van de opdrachtbevestiging voor een Match worden de algemene voorwaarden wederom ter kennisgegeven. De Deelnemer geeft schriftelijk akkoord op de opdrachtbevestiging met de algemene voorwaarden aan UseSpace.
Artikel 4: DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
(1) Ondersteuning wordt geboden voor onbepaalde tijd en kan door beide Partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen.
(2) Beide partijen hebben het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke aan de andere partij gerichte verklaring, zonder dat (nadere) ingebrekestelling vereist is en zonder tot enige vorm van compensatie, schadevergoeding en/of vergoeding van kosten en/of investeringen gehouden te zijn, in de volgende gevallen; - In geval van een tekortkoming in de nakoming van enige bepaling uit deze Overeenkomst die niet kan worden hersteld; - Indien sprake is van negatieve publieke aandacht omtrent de activiteiten van één van de Partijen; - Een Partij door het gedrag van de andere Partij het risico loopt reputatieschade op te lopen.
(3) UseSpace heeft ook het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder ingebrekestelling en zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen: - Indien de Deelnemer zich gedraagt als een slechte huismeester gedurende een Match; - Indien er per aangetekend schrijven door een ruimteaanbieder is aangegeven dat er sprake is van wangedrag door Deelnemer voor, tijdens of na de Match.
(4) Het bovenstaande laat onverlet de mogelijkheden tot ontbinding en/of (gedeeltelijke) opschorting van deze Overeenkomst op grond van de wet, een en ander onverminderd de overige rechten.- Indien de Deelnemer zich gedraagt als een slechte huismeester gedurende een Match; - Indien er per aangetekend schrijven door een ruimteaanbieder is aangegeven dat er sprake is van wangedrag door Deelnemer voor, tijdens of na de Match.
(5) Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is ieder der Partijen gerechtigd de Samenwerking schriftelijk tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot een schadeverplichting gehouden te zijn, indien de andere partij een aanvraag van faillissement of surséance van betaling heeft gedaan, in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend, dan wel haar bedrijfsvoering staakt.
(6) In geval van de beëindiging van deze Overeenkomst vervallen alle rechten en verplichtingen van Partijen, tenzij expliciet anders overeengekomen in deze Overeenkomst of volgend uit de aard van de bepalingen. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde of beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na het einde of de beëindiging van kracht, ongeacht de grond van de beëindiging. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: Vertrouwelijke Informatie, Geheimhouding en Bescherming persoonsgegevens en Aansprakelijkheid, Vrijwaring en Verzekering.
Artikel 5: GEEN VOLMACHT
(1) UseSpace zal nimmer namens de Deelnemer een overeenkomst(en) met derden, waaronder ruimteaanbieders, aangaan. UseSpace treedt bij onderhandelingen en/of besprekingen met derden die nodig zijn voor het realiseren van een Match enkel op als bemiddelende partij.
Artikel 6: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMER
(1) Iedere Deelnemer zal aan UseSpace steeds tijdig alle medewerking, informatie en bescheiden verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de Ondersteuning. Iedere Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan UseSpace verstrekte informatie, ook indien de informatie via of van derden afkomstig is.
(2) UseSpace mag ervan uitgaan dat de informatie die zij van Deelnemer krijgt aangeleverd juist en volledig is. UseSpace is niet gehouden om een eigen onderzoek te doen naar de volledigheid en/of juistheid van deze informatie.
(3) Iedere Deelnemer onthoudt zich tijdens de duur van de Ondersteuning van (rechts)handelingen of gedragingen die de uitvoering van de Ondersteuning kunnen belemmeren of verhinderen.
Artikel 7: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN USESPACE
(1) UseSpace voert de Ondersteuning naar beste kunnen uit, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Deelnemer. UseSpace staat echter niet in voor het bereiken van enig door Deelnemer beoogd resultaat.
(2) UseSpace zal met Deelnemer afstemmen met welke frequentie overleg plaatsvindt over de uitvoering van de Ondersteuning.
Artikel 8: VERGOEDING EN OVERIGE FINANCIËLE BEPALINGEN
(1) De Samenwerking wordt kosteloos aangegaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Opdrachtbevestiging.
(2) Er worden eenmalige, periodieke of incidentele bijkomende kosten in verband met de Ondersteuning bij een Match in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de intensiviteit van de Ondersteuning die noodzakelijk is voor (het behoud van) een Match en de financieringsstructuur van de Deelnemer (“de Bijdrage”).
(3) De Bijdrage wordt in de Opdrachtbevestiging opgenomen en voorzien van een kostenspecificatie.
(4) De hoogte van de Bijdrage zal nimmer buitenproportioneel zijn en dient enkel als kostendekking van de gemaakte bemiddelingskosten voor de extra Ondersteuning bij een Match.
(5) De factuur, inclusief kostenspecificatie, van de Bijdrage wordt na het aangaan van een Match aan de Deelnemer verstuurd en dient binnen 14 kalenderdagen te worden betaald door Deelnemer.
(6) Alle vergoedingen en tarieven zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
(7) Een Match kan kosteloos worden geannuleerd tot een week (7 dagen) voor aanvang van de Match. Indien Deelnemer een Match binnen een week (7 dagen) voor aanvang annuleert, wordt 50% van de Bijdrage in rekening gebracht. Indien Deelnemer een Match minder dan 48 uur van tevoren annuleert, wordt de volledige Bijdrage in rekening gebracht.
(8) Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
(9) Indien Deelnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Deelnemer. Deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
(1) UseSpace is nadrukkelijk geen contractspartij bij de overeenkomst in het kader van de Match tussen Deelnemer en een ruimteaanbieder. UseSpace is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke door Deelnemer is ontstaan bij het aangaan van een Match. Deelnemer dient zich bij het aangaan van de Samenwerking genoegzaam te verzekeren, zoals overeengekomen in de overeenkomst tussen Deelnemer en ruimteaanbieder. De Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de ruimte bij het tot stand komen van een Match.
(2) De Deelnemer vrijwaart UseSpace volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Voorwaarden, waaronder in verband met de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door of vanwege Deelnemer voor Ondersteuning aan UseSpace verstrekte informatie.
(3) Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is elke aansprakelijkheid van UseSpace voor eventuele schade die de Deelnemer lijdt c.q. zal lijden in het kader van de Samenwerking en in verband met de uitvoering van de Ondersteuning uitgesloten.
(4) UseSpace is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, zoals gederfde inkomsten, bedrijfs- of milieuschade (waaronder begrepen boetes en sancties), omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, immateriële schade, verworven goodwill of reputatieschade geleden door iedere andere partij.
(5) Onverminderd het bepaalde in lid 1 t/m 4 van dit artikel is de voor vergoeding in aanmerking komende schade van Deelnemer voor Ondersteuning beperkt tot een maximumbedrag van EUR 50.000,- per schadegeval en per kalenderjaar. Een reeks van samenhangende/schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
(6) Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel geldt ongeacht of Deelnemer voor Ondersteuning schadevergoeding vordert op grond van contractuele of buitencontractuele gronden en eveneens als schadevergoeding wordt gevorderd op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
(7) UseSpace is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door fouten of handelingen van een andere partij die door de Deelnemer voor Ondersteuning is ingeschakeld.
Artikel 10: OVERMACHT
(1) Indien UseSpace door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen uit de Samenwerking na te komen, dan wel indien deze nakoming daardoor gewijzigd c.q. verzwaard of kostbaarder wordt, heeft UseSpace het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Samenwerking op te schorten. Indien de overmachtssituatie langer heeft voortgeduurd dan een aaneengesloten periode van twee (2) maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Ondersteuning en de daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen van de hiervoor genoemde gevallen kan Deelnemer aanspraak maken op vergoeding van schade, kosten, rente en dergelijke. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen vijf (5) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van twee (2) maanden, medegedeeld te worden aan de andere partij.
(2) In aanvulling op de wettelijke bepaling wordt als overmacht beschouwd: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, epidemieën dan wel pandemieën, bedrijfsstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, van welke aard en/of omvang ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden (waaronder mede verstaan toeleveranciers en onderaannemers), abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van UseSpace ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd.
(3) UseSpace is niet aansprakelijk voor enige schade van Deelnemer of derden als gevolg van overmacht.
Artikel 11: COMMUNICATIE , BRANDING EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
(1) De intellectuele eigendomsrechten van de door UseSpace opgestelde stukken berust bij UseSpace. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Ondersteuning en de daarmee samenhangende overeenkomsten door UseSpace, rusten uitsluitend bij c.q. komen uitsluitend toe aan UseSpace.
(2) Het is Deelnemer uitdrukkelijk verboden computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, modellen, technieken, instrumenten, (model)contracten en andere geestesproducten van UseSpace te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UseSpace.
(3) Alle communicatie via (o.a.) sociale media omtrent het UseSpace-netwerk dient eerst schriftelijk gedeeld te worden met UseSpace en mag pas extern worden gedeeld na schriftelijke toestemming van UseSpace.
Artikel 12: GEHEIMHOUDING
(1) Iedere Deelnemer geeft hierbij toestemming om, al dan niet in verband met de Ondersteuning, binnen de organisatie van UseSpace bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen voor wie kennisneming van die gegevens redelijkerwijs nodig is in verband met de uitvoering van de Ondersteuning.
(2) Alle aan een Deelnemer voor Ondersteuning verstrekte informatie en adviezen zijn primair gericht aan de Deelnemer. De Deelnemer zal informatie en adviezen zoals verstrekt door UseSpace enkel gebruiken voor het beoogde doel van de Samenwerking en niet aanwenden voor een ander doel dan is bepaald in de Samenwerking.
Artikel 13: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
(1) Voor zover in het kader van de Ondersteuning persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zullen Partijen daarover nadere afspraken maken in een afzonderlijke (verwerkers)overeenkomst.
(2) Partijen zullen alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat op enig moment sprake zal zijn van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen Partijen in de zin van artikel 26 AVG.
(3) Deelnemer garandeert dat elke overdracht, waaronder onder meer begrepen het beschikbaar stellen en doorgeven, van persoonsgegevens aan UseSpace in overeenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht (o.a. de AVG) zal plaatsvinden.
Artikel 14: KLACHT- EN VERVALTERMIJNEN
(1) De Deelnemer dient klachten over de (uitvoering van de) Ondersteuning binnen 30 dagen nadat Deelnemer daarmee bekend is geraakt, dan wel redelijkerwijs bekend kon zijn, schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken aan UseSpace, op straffe van verval van ieder eventueel recht op schadevergoeding en het recht tot het instellen van een klacht en/of (rechts)vordering.
(2) In geval van de beëindiging van de Samenwerking vervallen alle rechten en verplichtingen van Partijen, tenzij expliciet anders overeengekomen in deze Overeenkomst of volgend uit de aard van de bepalingen. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging van de Samenwerking voort te duren, blijven na het einde of de beëindiging van kracht, ongeacht de grond van de beëindiging. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: Vertrouwelijke Informatie, Geheimhouding en Bescherming persoonsgegevens en Aansprakelijkheid, Vrijwaring en Verzekering.
Artikel 15: CONVERSIE
(1) Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een of meer nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT & FORUMKEUZE
(1) Op de Samenwerking en de Ondersteuning en alle overeenkomsten of andere rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
(2) Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de Ondersteuning en overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals onrechtmatige daad, zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.
Scroll to Top